_back...

Saxon fortified church in Biertan/Berethalom, built between 1520-1522 

- Sibiu/Szeben county...