nek hívják vissza. (Bár teljesen önállóan 

csak anyja halála után uralkodhatik). Mű-

velt, humanista fejedelem, aki fogékony az 

új iránt: katolikusnak született, a Reformá-

ció hatására áttért lutheránusnak, később reformátusnak, és végül unitáriusként halt 

meg. Ha kellett, akkor fegyverrel is mega-

kadályozta, hogy  a császáriak megszerez-

zék Erdélyt vagy a fejedelemséghez tarto-

zó egyes várakat. 

  Uralkodásában még az is jelentős, hogy 

Erdély számára kijelölte az utódai által is 

járható külpolitikai irányt: Erdély akkor él-

het békességben, "ha egy részt a német, 

másrészt a török barátságát bírja". Főleg 

az utódai számára volt fontos az is, hogy 

1566-ban Szolimán szultántól szövetségle- 

velet szerzett, amely tartalmazza Erdély 

számára a szabad fejedelemválasztás jogát.

                  

«« vissza  

                               - 21-

Gyakorlatilag az ő fejedelemsége idején 

alakult ki a fejedelmi hatáskör, s a fejede-

lemség sajátos intézményei is ezalatt szü-

lettek meg. 

  Uralkodása alatt fogadta el az erdélyi 

diéta a protestáns felekezetek egyenjogu-

ságát, kiteljesedett a Reformáció Erdély-

ben és kialakult a négy "elfogadott vallás" rendszere. 

  Halála előtt kevéssel mondott le a "meg-

választott király" címről, a Habsburgok 

javára, biztosítva magának az erdélyi fe-

jedelem méltóságát, hogy a császáriak 

nem szól- nak bele Erdély ügyeibe. 

             

             

                

         

                 

                                        

                                           lapozz  »»

                          - 22 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71