Báthory István 

                   (1533 - 1586)

                  

  A Báthory család somlyai (Szilágysom-

lyó) ágából származik, már az apja erdélyi 

vajda volt. Báthory István elúbb Habsburg 

Ferdinánd, 

majd Izabella 

és János 

Zsigmond 

híve. 

  Olasz egye-

temet végzett, 

reneszánsz 

műveltséggel 

bíró államférfi 

volt, aki nagy-

szerű diplomáciai és katonai képességekkel rendelkezett. Volt váradi főkapitány (akár-

             

«« vissza  

                               - 23-

csak György barát), ez egy nagyon fon-

tos bizalmi állás, hiszen Várad Erdély je-

lentős nyugati erőssége (végvára - kapu-

ja). 

  1571-es megválasztásakor arra kérte őt 

az erdélyi országgyűlés, hogy "tartsa tisz-

teletben az ország intézményeit, az orszá-

got szabadságában és vallásában megő-

rizze és mindenkinek igazságot szolgál-

tasson". Ő ezt megígérte és uralkodása 

egész idején meg is tartotta. 

  Tisztában volt azzal, hogy a helyes út 

Erdély számára, a német és a török kö-

zötti egyensúly megtartása. Ezért óvott a 

török szövetségbe vetett túlzott remé-

nyektől: "a török a más kosarába nem 

szed epret". 

  1575-ben Kerelőszentpálnál legyőzte a 

Habsburgok által támogatott trónkövete- 

                                        

                                           lapozz  »»

                          - 24 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71