lőt, Békés Gáspárt, s ezután sem belső, 

sem külső erő nem vonta kétségbe ural-

mát. 

  1576-ban a lengyelek királynak választ-

ják s ezért lengyel földre távozik, de 

Erdélyről a távolból is igyekszik gondos-

kodni, Lengyelországban is fenntartja az 

Erdélyi Kancelláriát. Maga helyett kor-

mányzónak hagyja Erdélyben saját test-

vérbátyját, Kristófot. Báthory Kristóf ha-

lála után annak kiskorú fia Zsigmond áll a 

fejedelem ség élén. Rendbeszedte az er-

délyi fejedelmek birtokait, biztosítva az 

abból befolyó jövedelmeket. 

  Művelt, humanistaként támogatta az ok-

tatást: iskolákat és jezsuita főiskolát léte-

sített Kolozsváron. Katolikus volta ellené-

re fenntartotta a négy vallás rendszerét is 

Erdélyben. 

                         

«« vissza  

                               - 25-

A lengyelek legnagyobb királyaik közé 

sorolják Báthory Istvánt, miként az erdé-

lyiek is a legjelentősebb fejedelmek kö-

zött emlegetik. 

                          

           

            

                 

                  

                 

                 

             

           

              

               

                

          

                

             

                           

                                           lapozz  »»

                          - 26 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71