kényszerítve Rudolftól  a bécsi békét. Eb-

ben a császár-király elismeri az erdélyiek 

fejedelemválasztó jogát; Bocskai birto-

kolhat egyes kelet-magyarországi megyé-

ket és a fontos Tisza menti várat, Tokajt. 

  Hajdúit (az egykori végvári vitézeket, ka-

tonáskodásra, nyájörzésre felfogadható 

bujdosókat-szegénylegényeket) a saját 

birtokain alapított hajdúvárosokban meg-

telepítette, s a hajdúk katonai szolgálatuk 

ellenében a székelyekéhez hasonló sza-

badságot nyernek. 

  Végrendeletében utódai lelkére köti, 

hogy őrizzék meg Erdély függetlenségét, s 

ha majd a magyar korona ismét magyar 

kézbe kerül, akkor az erdélyiek is egyesül-

jenek a nemzeti királysággal. Hirtelen be-

következő halála megakadályozta abban, 

hogy folytassa eredményes uralkodását. 

            

«« vissza  

                               - 41-

              Rákoczi Zsigmond 

                   (1544-1608)         

                 

  Ő a Rákoczi család vagyonának mega-

lapozója, a dinasztia első fejedelme. Egy 

sor tisztséget 

töltött be fe-

jedelemsége 

előtt: volt ka-

pitány, ké-

sőbb hadve-

zér Bocskai 

seregében, 

végül a feje-

delem helyet-

tese Bocskai 

halála után rövid ideig fejedelem, aki le-

mondott Báthory Gábor javára, hogy el-

kerülje a polgárháborút. 

               

                                            lapozz  »»

                          - 42 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71