Báthory  Gábor 

                    (1589-1613) 

            

  A nagynevű Báthory családból való utol-

só fejedelem a hajdúk támogatásával nyer-

te el a trónt, s Bethlen Gábor is őt támo-

gatta. Báthory G., ha kellett protestánsnak 

ha kellett katoli-

kusnak mutatta 

magát, a néhány 

évig tartó ural-

kodását állandó 

nyugtalanság 

jellemezte. Bel-

ső és külső el-

lenségei jócs-

kán voltak: a 

szászok azért 

fordultak ellene, 

            

«« vissza  

                               - 43-

mert Szebent (szabad királyi várost) ka-

tonákkal elfoglalta. Radu havasalföldi 

vajdával is több csatát vívott váltakozó 

eredménnyel. Az erdélyi főurak egy ré-

sze összeesküvést szervezett ellene, de mozgolódásukat visszafolytotta. Bécs is 

hadat küldött ellene, s a török számára 

is megbízhatatlanná vált, ezért mindkét 

nagyhatalomnak érdekében állott 

Báthory eltávolítása. A szeszélyes feje-

delmet az addig hűen szolgáló emberei is 

sorra elhagyják, még a legfőbb segítő-

társa, Bethlen Gábor is, kénytelen életét 

mentve a török oltalmát kérni. Mivel 

Báthory, hogy visszanyerje a török párt-

fogását, még Váradot is hajlandó lenne 

átengedni a töröknek, ezért a saját haj-

dúi végeznek vele. 

                

                  

                                            lapozz  »»

                          - 44 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71