gával is diplomai célokat követett: hogy 

az angol-holland-dán szövetséget meg-

nyerje a Habsburgok ellen. 

  Egész életében a magyar állam egységé-

nek és függetlenségének helyreállítása fog-

lalkoz- tatta, de sajnos a két hatalmas bi-

rodalom között vergődő kis állam - az 

Erdélyi Fejedelemség - ereje, a nagy feje-

delem erőfeszí- tései ellenére sem volt ele-

gendő. Éppen Bethlen Gábor személyisé-

gének köszönhetően Erdély jelentős sze-

replőjévé vált az európai politikának. 

  Betegsége miatt hozzáfog politikai vég-

rendelete megírásához, s annak befejezése 

után pár nappal, alig 49 évesen halt meg 

Erdély legnagyobb fejedelme. 

                 

               

             

            

«« vissza  

                               - 49-

              Brandeburgi Katalin 

                  (1604 - 1649)

              

  A brandeburgi választófejedelem lánya 

és Bethlen Gábor második felesége. A 

nagy fejedelem halála után az ifjú özvegy

alig pár hóna-

pig ült az 

erdélyi trónon, 

s ez idő alatt 

is a diéta kor-

mányzót ren-

delt melléje, 

sőt növeke-

dett a beleszó-

lása a fejedel-

mi tanácsnak 

a kormány-

zásba is. 

                                                                   

                                              lapozz  »»

                          - 50 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71