gével, Lorántffy Zsuzsannával együtt tá-

mogatta a protestantizmust, számos isko-

lát alapítottak és pártfogoltak. (Ujjászer-

vezték a sárospataki és a gyulafehérvári 

kollégiumokat.) 

  Külpolitikájában támogatta a havasalföl-

di és a moldvai fejedelmeket, sőt ha kel-

lett, kettejük között békebíróként is fellé-

pett. Végig megmaradt a török hűségben, 

s abban is követte Bethlen Gábor példáját, 

hogy szövetkezett a Habsburgok ellensé-

geivel (svédek meg franciák), s harcolt a 

30 éves háborűban. A császáriakkal kö-

tött linzi békébenbiztosította a kelet-

magyarországi megyék Erdélyhez csatolá-

sát, valamint a magyarországi protestán-

sok szabad vallásgyakorlását. 

  Uralkodásának vége felé, magának - 

illetve családjának - biztosítani próbálja a 

                            

«« vissza  

                               - 55-

lengyel trónt is. 

  I. Rákoczi György katonai, politikai-

diplomáciai erőfeszítéseinek köszönhe-

tően a 30 éves háborút lezáró békeszer-

ződésbe Erdélyt is belefoglalják. Még 

életében megválasztja utódának nagyob-

bik fiát. 

                     

                  

                     

                         

                      

                       

                     

                         

                            

                            

                      

                      

                                                                

                                              lapozz  »»

                          - 56 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71