II. Rákoczi György 

                (1621 - 1660) 

           

  Már apja idejében jelentős tisztségeket 

töltött be: váradi főkapitány és Bihar vár-

megye főispánja, s megválasztott erdélyi 

fejedelem. Feleségével, aki Báthory leány 

volt, óriási bir-

tokot kap ho-

zományul. 

  Uralkodóként 

ő is célul tűzi ki 

a lengyel koro-

na megszerzé-

sét, s Havasal-

földet és 

Moldvát is el-

lenőrzése alá 

vonta. 

                                    

«« vissza  

                               - 57-

  Fejedelemsége korában jelent meg az összegyűjtött erdélyi törvénytár, az or-

szággyűlési határozatokat tartalmazó tör-

vénykönyv. 1657-ben Lengyelország 

meghódítására indított hadjáratot, de a 

kezdeti sikerek után az erdélyi sereg zö-

me, Kemény János fővezérrel együtt, ta-

tár fogságba esett. Csak óriási váltságdíj 

ellenében szabadulnak meg az erdélyi 

foglyok, az ország egészen leszegényedik 

míg kifizetik a tatárok által kért összege-

ket. Rákoczit a török megfosztotta trón-

jától (mert a Porta nem engedélyezte a 

lengyel hadjáratot). Az országot török-

tatár csapatok rabolták-pusztították.

  A török előbb Rhédeit, majd Barcsay 

Ákost teszi meg fejedelemnek Rákoczi 

helyett, aki ennek ellenére kétszer is visz-

szatér, de végül Rákoczi halálos sebet 

                                                                

                                             lapozz  »»

                          - 58 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71