II. Rákoczi Ferenc 

                      (1676 - 1735)

                                  

  A Rákocziak családjából származik, any-

ja Zrínyi Ilona, (aki Munkács várát sokáig 

védi az ostromló császáriak ellen). A csá-

száriak elszakítják az ifjú Rákoczit család-

jától, s je-

zsuitákra 

bízzák a ne-

velést. 

  Rákoczi 

mint Felső-

Magyaror-

szág legna-

gyobb föld-

bitokosa, a 

francia ki-

rálytól pró-

                        

«« vissza  

                               - 71-

bál segítséget kérni, de árulás miatt a 

XIV. Lajosnak címzett levele a császári-

ak kezébe kerül, akik ezért bebörtönzik. 

A fogságból kalandos úton sikerül meg-

szöknie, s Lengyelországba menekülnie. 

Itt keresik fel a tiszaháti felkelők küldöt-

tei, hogy vállalja el a Habsburg uralom-

mal elégedetlenek moz- galmának veze-

tését. 

  II. Rákoczi Ferenc kiáltványban fordul 

az országhoz, majd irányításával  a kuru-

cok felszabadítják Felső-Magyarország, 

Tiszántúl és Erdély jelentős területeit. 

1704-ben a gyulafehérvári diéta II. 

Rákoczi Ferencet megválasztja Erdély fejedelmének. 1705- ben a széchényi or-

szággyűlés pedig Ma- gyarország vezérlő fejedelmének is  megvá- lasztja őt. 

Rákoczi fejedelemként igyekezett meg-

                           

                                            lapozz  »»

                          - 72 -

1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71